สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนแสงโสมมองเห็นความสำคัญของการเรียนวิชาสังคมที่ต้องมุ่งเน้นความเข้าใจและมีความทันสมัย ดังนั้น นักเรียนจึงได้เรียนผ่านกิจกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของฉัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองได้
  2. รู้และเข้าใจกฎระเบียบของโรงเรียนและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่ออยู่ในโรงเรียน

ข้อมูลของโรงเรียน

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาเล่าเรียนและอบรมนักเรียนให้เป็นคนเก่งและคนดี โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเรา เราต้องรักทุกคนในโรงเรียนเหมือนรักคนในบ้านของเรา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรงเรียนเรียกว่า ข้อมูลของโรงเรียน นักเรียนออกไปสำรวจหาข้อมูลของโรงเรียน แล้วบันทึกลงในตาราง

ข้อมูลข้างบนนี้ ฉันบันทึกเมื่อวันที่ ........... เดือน.................. พ.ศ. ...............


ในเวลาเช้า เมื่อฉันเข้าแถว ฉันจะสังเกตว่าแสงแดดส่องมาจากทางทิศไหน ทิศนั้นก็คือทิศตะวันออก เมื่อฉันหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหลังของฉันจะเป็นทิศตะวันตก ซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือ และขวามือจะเป็นทิศใต้ ประตูห้องเรียนของฉันอยู่ทางทิศ ........................................การฝึกสมาธิขั้นต้น

การฝึกสมาธิสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถ เช่น นั่ง นอน ยืน เดิน แต่อิริยาบถที่ทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายที่สุดคือการนั่ง จะนั่งเก้าอี้หรือนั่งขัดสมาธิก็ได้ แต่การนั่งขัดสมาธิจะทำให้ได้ผลเร็ว โดยนั่งเอาเท้าขวาทับขาซ้าย มือขวาวางทับมือซ้าย หลังตรง หลับตา แล้วหายใจเข้าช้าๆ ในใจท่องคำว่า “ พุทธ ” แล้วหายใจออกช้าๆ ในใจท่องคำว่า “ โธ ” การฝึกสมาธิต้องมีความเพียร นั่งให้ได้ตามเวลาที่กำหนด เช่น 5 นาที – 1 ชั่วโมง

บางคน ใช้การเคลื่อนไหวกำหนดให้เกิดสมาธิ เช่น การเดินจงกรม ซึ่งกำหนดสติให้อยู่ที่เท้าที่ก้าวย่าง หรือบางคนอาจใช้การเคลื่อนไหวมือ แล้วกำหนดสติให้ตามการเคลื่อนไหวนั้นๆก็ได้

การไหว้พระสวดมนต์ ก็ทำให้เกิดสมาธิเช่นกัน ถ้าเรากำหนดให้จิตจดจ่ออยู่กับบทสวด

นักเรียนลองฝึกสมาธิตามรูปข้างล่างนี้

พระพุทธรูปปางสมาธิ

ฝึกสมาธิ

นั่งอย่างมีสมาธิ

เล่นอย่างมีสมาธิ