ผลสอบ PRE  O-NET ของ Maceducation  ปีการศึกษา 2559

รางวัลระดับประเทศ

เด็กชายตฤณ  ศรีวราหกุล   น้องแฮม  นักเรียนชั้น ป.6/2  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ระดับประเทศ ด้วยคะแนน 404 จาก 500 คะแนน

ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 7,000 บาท

รางวัลระดับภาค (กรุงเทพมหานคร)

เด็กหญิงมิเกล่า  เฟอร์โรนี  น้องมิกิ   นักเรียนชั้น ป.6/2  

ได้รับโล่และเกียรติบัตร  ด้วยคะแนน 398.50 จาก 500 คะแนน (อันดับ 1 ของภาค)

เด็กชายจิรกร  จงรัตนกิจ   น้องกาย   นักเรียนชั้น ป.6/2

ได้รับเกียรติบัตร  ด้วยคะแนน 398.00 จาก 500 คะแนน (อันดับที่ 2 ของภาค)

ระดับจังหวัด

เด็กชายกฤตภาส   รัตนเวสส์  น้องทะเล  นักเรียนชั้น ป.6/2  

ได้รับเกียรติบัตร  ด้วยคะแนน 379.50 จาก 500 คะแนน (อันดับที่ 1 ของจังหวัด)

.....................................................................................................................

สรุปผลสอบO-NET ปีการศึกษา2558

         จำนวนนร.สอบ 102 คน

 

 คณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100% 18 คน

 คะนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 43.47%           

ภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม 100% 6 คน

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  40.31% 

 

ภาษาไทย  คะแนนสูงสุด 92.50%

 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 49.33%


สังคมศึกษาฯ คะแนนสูงสุด 88%

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 49.18%


 วิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด 91% 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 42.59%

____________________________

 

สรุปนักเรียนเข้าเรียนต่อ

ม.1 ปีการศึกษา 2559

 

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน  หลักสูตรปกติ  4 คน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร    หลักสูตรปกติ  3 คน

โรงเรียนโยธินบูรณะ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

EP  13 คน  Gifted 1 คน

ภาคปกติ  10 คน รวม 24 คน

โรงเรียนหอวัง 

โครงการพิเศษ  Gifted  4 คน

ภาคปกติ  12  คน  รวม 16 คน

โรงเรียนสามเสน แบ่งออกเป็น3กลุ่ม

 EP 10 คน

Gifted  (ESC) 2 คน

Gifted  (MSEP)  1  คน

ภาคปกติ  16 คน  รวม 29 คน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ  หลักสูตรปกติ 5 คน

โรงเรียนสตรีวิทยา    หลักสูตรปกติ  1คน

โรงเรียนสวนกุหลาบใหญ่ หลักสูตรปกติ 1 คน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี แบ่งออก 2 กลุ่ม

โครงการ mini EP 1 คน

โครงการวิทย์-คณิต (SN) 1 คน

----------------------------------------------------

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ

วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี2558
อบระดับประเทศ ดังนี้

1.เด็กชายจงรัก   ภักดี
ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา

2.เด็กหญิงนภัส  ศิริวันสาณฑ์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขัน
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี2558
อบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1.เด็กชายจงรัก   ภักดี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา

2.เด็กชายพิพรรธ  จงพิพัฒน์ชัย

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

3.เด็กหญิงนภัส  ศิริวันสาณฑ์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
 
   

                                                                                                                                  

สรุปนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1

ปีการศึกษา 2558

จำนวนนร.จบการศึกษา 95 คน

โรงเรียนสามเสน  22 คน  แบ่งเป็น
Gifted-MSEP 1 คน   ESC 3 คน 

EP 4  คน  สามัญ (ปกติ)  14 คน

 

รงเรียนโยธินบูรณะ  10 คน แบ่งเป็น  
Gifted 1 คน  EP 5 คน สามัญ (ปกติ)  4 คน

 

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน  2  คน แบ่งเป็น
สามัญ (ปกติ) 2 คน

 

โรงเรียนหอวัง  26  คน  แบ่งเป็น

Gifted  3  คน  สามัญ (ปกติ)  23  คน

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 คน

โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 4 คน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี 4 คน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 2 คน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2 คน

 

 

สรุปผลสอบO-NET ปีการศึกษา2557

         จำนวนนร.สอบ 95 คน
 คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100% 10 คน

              คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 44.80%
ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100% 4  คน
                คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 31.68%
ภาษาไทย  คะแนนสูงสุด 82%
                คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 10.40%
สังคมศึกษาฯ คะแนนสูงสุด 96%
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 19.06%
 
วิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด 88% 
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 17.58%
สุขศึกษาฯ  คะแนนสูงสุด 84% 
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 12.56%
ศิลปะ  - ดนตรี  คะแนนสูงสุด 85%
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 11.65%
การงานอาชีพ  คะแนนสูงสุด 88% 
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 9.91%
 

____________________________________

สรุปนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1

ปีการศึกษา 2557

จำนวนนร.จบการศึกษา 87 คน

โรงเรียนสามเสน  13  คน  แบ่งเป็น
Gifted 2 คน  EP 3  คน  สามัญ (ปกติ)  8 คน

โรงเรียนโยธินบูรณะ  13  คน แบ่งเป็น  
Gifted 3 คน  EP 5 คน สามัญ (ปกติ)  5 คน

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน  2  คน แบ่งเป็น
EP  1  คน  สามัญ (ปกติ) 1  คน

โรงเรียนหอวัง  13  คน  แบ่งคน
Gifted  2  คน  สามัญ (ปกติ)  11  คน

โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี  2  คน
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ  4  คน
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  4  คน
โรงเรียนราชวินิตบางเขน  1  คน
โรงเรียนเทพศิรินทร์  1  คน
โรงเรียนมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุ  2  คน

 

สรุปผลสอบO-NET ปีการศึกษา2556

         จำนวนนร.สอบ 87 คน
                คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 34.23%
คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100% 6 คน
                คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 38.27%
ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100% 1  คน
                คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 14.6%
ภาษาไทย  คะแนนสูงสุด 88%
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 14.56%
สังคมศึกษาฯ คะแนนสูงสุด 80.00% 
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 13.29%
วิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด 88% 
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 17.04%
สุขศึกษาฯ  คะแนนสูงสุด 100% 
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 11.10%
ศิลปะ  - ดนตรี  คะแนนสูงสุด 90.00%
               คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 13.15%
การงานอาชีพ  คะแนนสูงสุด 96.00%