ระเบียบการรับสมัคร

Pre-K (เตรียมอนุบาล)   

รับเด็กอายุ 2 ขวบ

 

อนุบาล(Mini English Program)  

รับเด็กอายุ 2 ขวบ 4 เดือน

(นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

 

ประถม (Mini English Program) 

รับเด็กอายุ 5 ขวบ 4 เดือน

(นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

---------------------------

 

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1

ปีการศึกษา 2560

รร.สาธิตปทุมวัน ภาคปกติ  5 คน

รร.สามเสนวิทยาลัย Gifted 4 คน

EP 2 คน, ภาคปกติ 10 คน

รร.โยธินบูรณะ Gifted 1 คน

EP 6 คน, ภาคปกติ 4 คน

รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคปกติ 1 คน

รร.สตรีวิทยา ภาคปกติ 1 คน

รร.หอวัง Gifted 3 คน, ภาคปกติ 20 คน

รร.สาธิตสวนสุนันทา  EP 4 คน

รร.บดินทรเดชาฯ  Gifted 1 คน, ภาคปกติ 1 คน

รร.ราชวินิตบางเขน EP 5 คน

รร.สตรีนนทบุรี  EP 6 คน

รร.สาธิต มศว. ประสานมิตร  2 คน

รร.กรุงเทพคริสเตียน  1 คน

รร.สาธิตวัดพระศรีฯ  1 คน

------------------------------------------------------------

สรุปผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียน 100 คน

คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100   6 คน

คะแนนเฉลี่ยระดับ รร. 72.20%

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  47.30%

ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100  2 คน

คะแนนเฉลี่ยระดับ รร. 79.88%

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  45.75%

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนสูงสุด 95

คะแนนเฉลี่ยระดับ รร. 65.93%

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  52.08%

ภาษาไทย คะแนนสูงสุด  90.50

คะแนนเฉลี่ยระดับ รร. 69.04%

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  52.08%

วิทยาศาสตร์ คะแนนสูงสุด 91.50

คะแนนเฉลี่ยระดับ รร. 62.24%

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  52.08%

 

-------------------------------------------------------------------------------

ผลสอบ PRE  O-NET ของ Maceducation  ปีการศึกษา 2559

รางวัลระดับประเทศ

เด็กชายตฤณ  ศรีวราหกุล   น้องแฮม  นักเรียนชั้น ป.6/2  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ระดับประเทศ ด้วยคะแนน 404 จาก 500 คะแนน

ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 7,000 บาท

รางวัลระดับภาค (กรุงเทพมหานคร)

เด็กหญิงมิเกล่า  เฟอร์โรนี  น้องมิกิ   นักเรียนชั้น ป.6/2  

ได้รับโล่และเกียรติบัตร  ด้วยคะแนน 398.50 จาก 500 คะแนน (อันดับ 1 ของภาค)

เด็กชายจิรกร  จงรัตนกิจ   น้องกาย   นักเรียนชั้น ป.6/2

ได้รับเกียรติบัตร  ด้วยคะแนน 398.00 จาก 500 คะแนน (อันดับที่ 2 ของภาค)

ระดับจังหวัด

เด็กชายกฤตภาส   รัตนเวสส์  น้องทะเล  นักเรียนชั้น ป.6/2  

ได้รับเกียรติบัตร  ด้วยคะแนน 379.50 จาก 500 คะแนน (อันดับที่ 1 ของจังหวัด)

.....................................................................................................................

สรุปผลสอบO-NET ปีการศึกษา2558

         จำนวนนร.สอบ 102 คน

 

 คณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100% 18 คน

 คะนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 43.47%           

ภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม 100% 6 คน

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  40.31% 

 

ภาษาไทย  คะแนนสูงสุด 92.50%

 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 49.33%


สังคมศึกษาฯ คะแนนสูงสุด 88%

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 49.18%


 วิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด 91% 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 42.59%

____________________________

 

สรุปนักเรียนเข้าเรียนต่อ

ม.1 ปีการศึกษา 2559

 

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน  หลักสูตรปกติ  4 คน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร    หลักสูตรปกติ  3 คน

โรงเรียนโยธินบูรณะ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

EP  13 คน  Gifted 1 คน

ภาคปกติ  10 คน รวม 24 คน

โรงเรียนหอวัง 

โครงการพิเศษ  Gifted  4 คน

ภาคปกติ  12  คน  รวม 16 คน

โรงเรียนสามเสน แบ่งออกเป็น3กลุ่ม

 EP 10 คน

Gifted  (ESC) 2 คน

Gifted  (MSEP)  1  คน

ภาคปกติ  16 คน  รวม 29 คน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ  หลักสูตรปกติ 5 คน

โรงเรียนสตรีวิทยา    หลักสูตรปกติ  1คน

โรงเรียนสวนกุหลาบใหญ่ หลักสูตรปกติ 1 คน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี แบ่งออก 2 กลุ่ม

โครงการ mini EP 1 คน

โครงการวิทย์-คณิต (SN) 1 คน

----------------------------------------------------

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ

วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี2558
อบระดับประเทศ ดังนี้

1.เด็กชายจงรัก   ภักดี
ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา

2.เด็กหญิงนภัส  ศิริวันสาณฑ์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขัน
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี2558
อบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1.เด็กชายจงรัก   ภักดี
<