สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เรียนโปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ รวมตลอดถึงโปรแกรม Paint Brush , Photoshop และ Power Point นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม หรือส่งประกวดได้