สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนแสงโสมยึดแนวทางในการสอนให้นักเรียนได้มีความแข็งแกร่งในวิชาการด้วยการมีพื้นฐานวิชาการแต่ละอย่างที่มั่นคงเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนจะได้ความรู้ด้วยความเข้าใจโดยผ่านการทำกิจกรรมและสื่อการสอนที่น่าสนใจและทันสมัย

โรงเรียนแสงโสมยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก แต่มีแนวทางใน การสอนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีการผสมผสานนวัตกรรมจากต่างประเทศด้วย ซึ่งท่านสามารถดูตัวอย่างได้ตามรายวิชา