สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนแสงโสม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยอาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์),บ.ภ.,M.S.(Parmacy) U.of Wisconsin,U.S.A.,ศษ.บ.(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

      โรงเรียนแสงโสม เป็นโรงเรียน 3 ภาษา ที่จัดการสอนในระดับเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา เน้นการเรียนรู้แบบหนูน้อยแจ่มใส ได้วิชา ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างขวางประมาณ 5 ไร่ท่ามกลางพืชพันธุ์ไม้ร่มรื่น การเรียนการสอนใช้สื่ออุปกรณ์ทันสมัยครบครัน อาคาร สถานที่ปลอดภัย มียามรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ โรงเรียนมีสระว่ายน้ำทั้งสำหรับนักเรียนประถมและนักเรียนอนุบาลแยกจากกัน  สนามเด็กเล่น สนามบอล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องบัลเลต์ ห้องศิลปะ มีห้องสมุดขนาดใหญ่  นักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุขภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ปริญญา ซึ่งมีประสบการณ์ทุกท่าน สำหรับชั้นประถมศึกษามีการเรียนการสอน 3 ภาษา  นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทุกวัน เรียน Conversation กับครู native เรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเรียนวิทยาศาสตร์กับครูต่างชาติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี  นักเรียนจะเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 นักเรียนจึงสามารถสื่อสารภาาษาจีนได้

   นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ในระดับเหรียญทองติดต่อกันหลายปี ตลอดจนสามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ของประเทศหลายโรงทั้งในโปรแกรม English Program โปรแกรม Gifted หรือโปรแกรมสามัญได้ปีละจำนวนมาก 

      นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดให้นักเรียนมีกิจกรรมเสริมทักษะอย่างครบถ้วน ทั้งด้านการกีฬา ศิลปะ  คอมพิวเตอร์ และดนตรี มีการเรียนดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล นักเรียนสามารถเล่นวงมโหรี และ วงสตริงได้ 

เข้าแถว

สอนภาษาอังกฤษ
โดยอาจารย์เจ้าของภาษา

กิจกรรมพ่อแม่อาสา

Reading Show

ศูนย์รวมใจ

ทดลองวิทย์

ทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

สื่อการสอน

สนามบอล

ประกวดกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ

ฝึกสมาธิในค่ายพุทธบุตร

โต้วาที

วงมโหรี

เรียนดนตรีไทย

เรียนดนตรีสากล

แอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพ

Sangsom Swimming

เรียนคีย์บอร์ด

กิจกรรมลูกเสือ

ฐานลูกเสือ

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมช่วยสังคม

กิจกรรมช่วยสังคม

กิจกรรมช่วยสังคม

ค่ายวิทย์

ค่ายอังกฤษ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนป.6

รับรางวัลประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

รับรางวัล"คาราเต้โด"

รับรางวัลแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้จากแหล่งการศึกษานอกโรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

1. ด้านวิชาการ นักเรียนมีความรู้เหนือมาตรฐานระดับชาติ
2. ด้านพลศึกษา นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและรู้จักเคารพกติกา ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
3. ด้านศิลปะและการดนตรี นักเรียนมีสุนทรียภาพทางการดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดตั้งธนาคารความดี
5. ด้านสุขอนามัย โรงเรียนจัดอาหารที่มีประโยชน์ สะอาดและอร่อยให้นักเรียนรับประทาน
6. ด้านการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ