สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนแสงโสม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยอาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์),บ.ภ.,M.S.(Pharmacy) U.of Wisconsin,U.S.A.,ศษ.บ.(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

โรงเรียนแสงโสม เป็นโรงเรียน 3 ภาษา ( อังกฤษ, ไทย, จีน ) ที่จัดการสอนในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา เน้นการเรียนรู้แบบ หนูน้อยแจ่มใส ได้วิชา ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างขวางประมาณ 5 ไร่ท่ามกลางพืชพันธุ์ไม้ร่มรื่น การเรียนการสอนใช้สื่ออุปกรณ์ทันสมัยครบครัน อาคาร สถานที่ปลอดภัย มียามรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ โรงเรียนมีสระว่ายน้ำทั้งสำหรับนักเรียนประถมและนักเรียนอนุบาลแยกจากกัน  สนามเด็กเล่น สนามบอล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องบัลเลต์ ห้องศิลปะ มีห้องสมุดขนาดใหญ่  นักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุขภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ปริญญา ซึ่งมีประสบการณ์ทุกท่าน สำหรับชั้นประถมศึกษา นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทุกวัน เรียน Conversation กับครู native เรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  นักเรียนจะเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1

   นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 ในการสอบ O-NET มีผลสัมฤทธิ์โดยสอบได้คะแนน 100% เต็มในหลายวิชาของการสอบ ตลอดจนสามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศ ทั้งในโปรแกรม English Program โปรแกรม Gifted หรือโปรแกรมสามัญได้ปีละจำนวนมาก 

      นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดให้นักเรียนมีกิจกรรมเสริมทักษะ ทั้งด้านการกีฬา ดนตรี  คอมพิวเตอร์ และศิลปะ  มีการสอนทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยมีอุปกรณ์ครบครัน และสอนโดยคุณครูที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านดนตรีโดยตรง

 

 โรงเรียนแสงโสมมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนานักเรียนทุกคน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการเต็มตามศักยภาพของนักเรียนทุกคน มีความซาบซึ้งในสุนทรียรสของศิลปะและดนตรี มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและวัฒนธรรมไทย มีความสำนึกในการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และที่สำคัญสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและความสำเร็จ

      นักเรียนทุกคนได้เรียนว่ายน้ำ

สนามบอล
ที่นักเรียนทุกคนสามารถใช้ออกกำลังกาย

ห้องสมุดขนาดใหญ่

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
" เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ "

1.มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะและกระบวนการสร้างปัญญามีความเป็นเลิศทาวิชาการ

2.มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ วิธีการคิด รู้รอบ รู้ลึก ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญในสิ่งที่ถนัด สนใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน อาชีพ และชีวิตจริง

3.มีความซาบซึ้งในสุนทรียรสของศิลปะและดนตรี มีความรู้ในปัญญาไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีวินัยในตนอง มีทักษะ ในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา มุ่งพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้จักรักษาและป้องกันตนเอง ให้พ้นจากอันตรายและอบายมุข มุ่งทำประโยชน์และสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม มีกิจกรรมขายของช่วยสังคม เพื่อนำเงินไปบริจาคเป็นสาธารณกุศล เป็นประจำทุกปี

5. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี

บริหารงานโดย

 
อาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์),บ.ภ.,M.S.(Parmacy) U.of Wisconsin, U.S.A.,ศษ.บ.(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
อาจารย์มณฑิรา ทวีสิน ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. U.S.A.)

คณะที่ปรึกษา

ศ.ดร.วิชัย

ริ้วตระกูล

PhD. Org.Chem. U. of Wisconsin, U.S.A.  ราชบัณฑิต  ประธานกณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, นักวิทยาศาสตร์รางวัลมูลนิธิโทเร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล, ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมทางเคมี กระทรวงศึกษาธิการ

ศ.พญ. สิริมนต์

ริ้วตระกูล

ประเทืองธรรม

พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่อมไร้ท่อ, Professor  -  University of Illinois at Chicago ( U.I.C. ), U.S.A.

 

 

นพ. สุรศักดิ์ ประเทืองธรรม พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ American Board of Pediatrics American Board of Pediatric Infectious Diseases.
นายศกร ทวีสิน M.B.A. Coventry University , England