สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

ระเบียบการรับสมัคร

อนุบาล (MEP และ IEP)  รับเด็กอายุ 2 ขวบ 6 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

ประถม (MEP และ IEP) รับเด็กอายุ 5 ขวบ 6 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

หลักฐานการสมัคร

1. สูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
4. รูปถ่ายผู้ปกครองถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
5. รายงานผลสอบครั้งสุดท้ายพร้อมตราประทับของโรงเรียน
 (ยกเว้นนักเรียนที่จบชั้น อ.3 จากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม)
6. แผนที่บ้านในกรณีใช้บริการรถโรงเรียน

หมายเหตุ


* มีรถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่ง นักเรียน    * ที่โรงเรียนมีผู้รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง