สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
SUMMER CAMP
( 26 กันยายน - 28 ตุลาคม 2565 )

บรรยากาศ Summer camp เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานและได้รับความรู้จากค่ายต่างๆ อาทิ เช่น กิจกรรมนันทนา ค่ายอังกฤษ(T.Native) ค่ายศิลปะ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายพลศึกษา ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ค่ายภาษาไทยค่ายห้องสมุด ค่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนวันศุกร์ช่วงเช้าจะเป็นการเรียนวิชาการตามชั้นเรียน (อังกฤษ,ไทย,คณิต)