สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 วิชาวิทยาศาสตร์  ป.2
สำรวจธรรมชาติภายในโรงเรียน
 

การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และสร้างเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์, ศิลปประดิษฐ์ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ/ความรู้ที่แตกต่างกัน ผ่านการเล่นและเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียน