สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 READING SHOW ระดับชั้น ป.5  ปีการศึกษา 2565
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 
 

โรงเรียนแสงโสมจัดกิจกรรม Reading show ระดับชั้นประถมทุกๆปีเป็นกิจกรรม

การแสดงละครเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดง

ออกได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

 

ดูวีดีโอ Reading  show P.5 คลิก