สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ได้เข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนแสงโสม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (สถานศึกษา) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีการตรวจสอบด้านสุขลักษณะทางกายภาพของสถานที่  ความปลอดภัย และการตรวจสอบด้านจุลชีววิทยา ตรวจความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร ตรวจตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ ตรวจอาหารปรุงสุก ตรวจน้ำดื่ม รวมถึงตรวจห้องน้ำของโรงเรียนซึ่งใช้ก๊อกน้ำระบบเท้าเหยียบลดการสัมผัส และมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนวัดอุณหภูมิโดยใช้ non contact infrared thermometer  ใช้แอลกอฮอล์เจลซึ่งเครื่องจ่ายเป็นแบบอัตโนมัติระบบ infrared ไร้การสัมผัส  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกัน COVID 19