สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 โรงเรียนแสงโสมจัดให้มี การนำเสนอโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนแสงโสม ระดับประถม เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองระดับอนุบาลมีการเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับประถมศึกษา 

             ในช่วงแรก อาจารย์เขมวดี วิเศษศิริ อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม รวมถึงหลักสูตร Intensive English Program และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม  เมื่อจบการนำเสนอ ได้ให้ผู้ปกครองพบและพูดคุยกับครูประจำชั้น และเดินชมบรรยากาศภายในโรงเรียน