สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)