Intensive English Program  2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี Mini English Program / ระดับอนุบาลมี PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  02-954-4722 -3 Intensive English Program  2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี Mini English Program / ระดับอนุบาลมี PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  02-954-4722 -3

โรงเรียนแสงโสมมองเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ต้องมุ่งเน้นหลักเหตุและผลจึงจะนำไปสู่ความเข้าใจ ดังนั้น นักเรียนจึงได้เรียนรู้หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองต่างๆ เช่น ตัวอย่างการทดลองเรื่องความแข็งแรงของเส้นผม

5.5 ผิวหนังและผม

กิจกรรม การวัดความแข็งแรงของเส้นผม

อุปกรณ์ เส้นผมยาวๆ 2-3 เส้น โดยแต่ละเส้นได้มาจากคนละคนกัน หนังสือหนาๆ 1 ตั้ง สก็อตช์เทป เหรียญ10 บาท 15-20 เหรียญ ดินสอยาวๆ 1 แท่ง

การทำ

 1. ครูแปะสก็อตช์เทป บนเหรียญสิบทุกเหรียญ โดยให้ปลายเทปยื่นพ้นเหรียญออกมาประมาณ 3 ซม.ทั้งสองข้า
 2. วางหนังสือซ้อนกันแล้วเอาดินสอสอดไว้ที่ความสูงระดับหนึ่งที่สูงกว่าความยาวของเส้นผม ให้ปลายดินสอยื่นออกมาจากตั้งหนังสือประมาณ 10 ซม.
 3. พันปลายเส้นผมข้างหนึ่งรอบดินสอประมาณ 2 รอบแล้วเอาเทปติดให้แน่น ปล่อยให้ปลายเส้นผมอีกข้างหนึ่งห้อยลงมา
 4. เอาเหรียญสิบที่แปะเทปแล้วติดเข้ากับปลายเส้นผมที่ห้อยลงมา โดยใช้เทปพันรอบเส้นผมให้แน่น
 5. ให้นักเรียนทายว่า ต้องใช้เหรียญสิบกี่เหรียญห้อยที่ปลายผมจึงจะทำให้เส้นผมขาด แล้วเขียนคำทายลงในหนังสือ
 6. ครูแปะเหรียญสิบเพิ่มไปเรื่อยๆทีละเหรียญ (ควรให้นักเรียนออกมาดูทีละกลุ่ม) จนกว่าเส้นผมจะขาด แล้วนับเหรียญที่ทำให้เส้นผมขาด บันทึกลงในหนังสือ (ถ้าทายไว้ผิดก็ไม่เป็นไร เพราะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต้องมีการทำนายก่อนแล้วจึงทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ความจริง)
 7. เริ่มทำการทดลองใหม่กับเส้นผมอีกเส้นหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงระหว่างเส้นผมทั้งสอง เส้นใดสามารถทนน้ำหนักเหรียญได้มากกว่า เส้นนั้นก็แข็งแรงกว่า
 


บันทึกการทดลอง

จำนวนเหรียญสิบที่ทำให้เส้นผมขาด

 

 

 ทำนาย

 ผลตามจริง

 เส้นผมเส้นที่ 1    
 เส้นผมเส้นที่ 2    


สรุปผลการทดลอง

เส้นผมเส้นที่1 มีความแข็งแรง มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ เส้นผมเส้นที่ 2


บทที่ 7 แรงและการเคลื่อนที่

กิจกรรม การทดลองเรื่องแรงที่มองไม่เห็น
** หมายเหตุ : ทำพร้อมกิจกรรมการทดลองเรื่องแรงกดบนกระดาษปากแก้ว

อุปกรณ์ กระดาษหนังสือพิมพ์ใหม่ๆ 1 คู่ ไม้บรรทัด 1 อัน

การทำ

 1. วางกระดาษหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะเรียบๆ ให้ด้านแคบอยู่เสมอกับขอบโต๊ะ
 2. รีดหนังสือพิมพ์ให้เรียบ ไม่มีรอยพับ
 3. ค่อยๆสอดไม้บรรทัดเข้าไปตรงกลางระหว่างหนังสือพิมพ์ชั้นบนและชั้นล่างโดยให้โผล่ปลายออกมาพ้นโต๊ะ 3 - 4 นิ้ว
 4. ให้อาสาสมัครออกมา ตีแรงๆ บนไม้บรรทัดที่โผล่ออกมา ทำหลายๆคน สังเกตผลที่เกิดขึ้น
 5. ให้อาสาสมัครออกมา ค่อยๆกดช้าๆ ลงบนไม้บรรทัดที่โผล่ออกมา ทำหลายๆคนและ สังเกตผลที่เกิดขึ้น
 


สรุปผลการทดลอง
 

1. บนกระดาษมี แรงดันอากาศ น้ำหนักกระดาษ กดทับอยู่ ไม้บรรทัดจึงไม่สามารถถูกงัดขึ้นมาได้
  เมื่อตีบนไม้บรรทัดแรงๆ
2. เมื่อกดไม้บรรทัดช้าๆ น้ำ อากาศ สามารถแทรกเข้าไปใต้กระดาษได้ ทำให้ มี ไม่มี
  แรงดันอากาศใต้กระดาษด้วย ไม้บรรทัดจึงถูกงัดขึ้นมาได้