Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

ระเบียบการรับสมัคร

Pre-K (เตรียมอนุบาล)   รับเด็กอายุ 1ขวบ 10เดือน (นับถึงพฤษภาคม)

อนุบาล (MEP และ IEP)  รับเด็กอายุ 2 ขวบ 6 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

ประถม (MEP และ IEP) รับเด็กอายุ 5 ขวบ 6 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

 

หลักฐานการสมัคร

1. สูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
www.sangsomschool.com
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
4. รูปถ่ายผู้ปกครองถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
5.

รายงานผลสอบครั้งสุดท้ายพร้อมตราประทับของโรงเรียน

(ยกเว้นนักเรียนที่จบชั้น อ.3 จากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม)

6. แผนที่บ้านในกรณีใช้บริการรถโรงเรียน


หมายเหตุ


* มีรถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่ง นักเรียน    * ที่โรงเรียนมีผู้รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

 


โรงเรียนแสงโสม
88/162 ซอย สัมมากร 2
ถนน เทศบาลสงเคราะห์ จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-954-4722-3