Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3
โรงเรียนแสงโสมยึดแนวทางในการสอนให้นักเรียนได้มีความแข็งแกร่งในวิชาการด้วยการมีพื้นฐานวิชาการแต่ละอย่างที่มั่นคงเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนจะได้ความรู้ด้วยความเข้าใจโดยผ่านการทำกิจกรรมและสื่อการสอนที่น่าสนใจและทันสมัย

โรงเรียนแสงโสมยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก แต่มีแนวทางใน การสอนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีการผสมผสานนวัตกรรมจากต่างประเทศด้วย ซึ่งท่านสามารถดูตัวอย่างได้ตามรายวิชา