Intensive English Program  2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี Mini English Program / ระดับอนุบาลมี PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  02-954-4722 -3 Intensive English Program  2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี Mini English Program / ระดับอนุบาลมี PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  02-954-4722 -3

มอบตัวรอบที่ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564  อาคารฉันทนา ตามตารางเวลาดังนี้

ชั้นเรียน

    วันที่มอบตัว

    เวลามอบตัว

ป.1/1

 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

    8.00 – 10:00 น.

   

ป.1/2

 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

    8.00 – 10:00 น.

ป.1/3

 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

    10:00 – 12:00 น.

ป.1/4     วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564       10:00 – 12:00 น.

 

 

 • ท่านผู้ปกครองที่มามอบตัวจะต้องชำระค่าเทอมเต็มจำนวนก่อนวันมอบตัว ขอให้ท่านนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันมอบตัว การจัดลำดับลงชื่อในระบบทะเบียนนักเรียนจะจัดตามลำดับการชำระค่าเทอมเต็มจำนวน
 • หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัวคือ
  • รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ และ ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เซ็นรับรองสำเนา)
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
 • ขอให้ท่านผู้ปกครองจอดรถในลานจอดรถของโรงเรียนเท่านั้นค่ะ
 • กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โรงเรียนจะมีมาตรการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ และขอให้ทุกท่านล้างมือด้วยแอลกอฮอล เจล ขอท่านผู้ปกครองนำปากกาส่วนตัวลงมาเพื่อเซ็นรับเอกสารด้วยค่ะ

*** วันมอบตัวรอบแรกจะยังไม่มีการลองชุดนักเรียน (ท่านไม่จำเป็นต้องนำนักเรียนมาในวันมอบตัวรอบที่ 1)โรงเรียนจะกำหนดวันให้ท่านผู้ปกครองนำนักเรียนมาลองชุดอีกครั้งหนึ่ง

 

*** วันมอบตัวรอบที่ 2 คือวันที่สาธิตเกษตรฯประกาศผลนักเรียนที่ได้มามอบตัวรอบแรกและเป็นนักเรียนตัวจริงของโรงเรียนแสงโสมแล้ว ไม่จำเป็นต้องมาอีกในวันนี้ การลองชุดจะมีการกำหนดให้ในภายหลัง ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้มอบตัวในรอบแรกขอให้เข้ามายื่นหลักฐานและชำระค่าเทอมเต็มจำนวนก่อนวันมอบตัว การจัดลำดับลงชื่อในระบบทะเบียนนักเรียนจะจัดตามลำดับการชำระค่าเทอมเต็มจำนวน

อ่านข่าวอื่นๆ »