Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

โรงเรียนแสงโสม จัดให้มี โครงการพ่อ – แม่อาสา ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน – โรงเรียน  และนักเรียนได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน หรือได้ฝึกทักษะต่างๆที่หลากหลาย ตามสาขาอาชีพ หรือความถนัดของผู้ปกครอง  ในปีการศึกษานี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »