Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

โรงเรียนแสงโสมได้นมัสการพระราชธรรมนิเทศ  (พระพยอม  กัลยาโณ)  วัดสวนแก้ว  มาเป็นองค์บรรยายธรรมเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข" 

  ครั้งนี้ทางคณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันบริจาคของเก่าที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งสิ่งของวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลต่างๆ  เพื่อนำไปช่วยเหลือคนด้อยโอกาส

 ทั้งนี้ทางวัดนำสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นผลผลิตในโครงการของวัดสวนแก้วมาวางจำหน่ายด้วย

อ่านข่าวอื่นๆ »