Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

นักเรียนคนเก่งโรงเรียนแสงโสม

เด็กหญิงรติพร  วงษ์พานิช  น้องน้ำ ป.6/3

การสอบแข่งขัน SW.2 Pre – Entrance M.1 2011

ได้คะแนนสอบยอดเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง

 ได้คะแนนสอบยอดเยี่ยมวิชาภาษาอังกฤษ  ได้รับเหรียญทองแดง

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

คนเก่งทั้งหมด »