Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพาที แพเจริญ (น้องพาที) ชั้น ป.6/1  
ได้เข้าร่วมการสอบวิชาการ  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับประเทศ) 
รายวิชาคณิตศาสตร์
คนเก่งทั้งหมด »