Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

ขอแสดงความยินดีกับ

 

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562

 ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1

 

                     วิชาคณิตศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                            เด็กหญิงณัชชา  คูสกุล                    น้องเซียง        นักเรียนชั้น ป. 3

 

                     วิชาวิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                           1.เด็กชายชนาธิป  ศรีสอาด                    น้องตัวโน๊ต          นักเรียนชั้น ป.3

                           2.เด็กหญิงอลิน   พัฒนศรี                        น้องอลิน             นักเรียนชั้น ป. 3

                           3. เด็กชายปวิช  ลิขิตวรกุล                        น้องตาต้า           นักเรียนชั้น ป. 3

คนเก่งทั้งหมด »