Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

เด็กชายกฤตย   ศรีขวัญ  (น้องวุ่น)  นักเรียนชั้น ป.4/3

 

ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดย

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2561

คนเก่งทั้งหมด »