Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

การสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561

               วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

1. เด็กหญิงอายะ   พ่วงทรัพย์                          5/3         ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. เด็กหญิงกรวรินท์  ทาทอง                          6/2       ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3. เด็กชายพลวรรษ      ทัศศรี                           5/2       ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

4. เด็กชายนิรวิทธ์        สุฐมานนท์                    6/1       ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

5. เด็กชายธีภพ              จรัสเมตตาคุณ                   6/2       ได้รับรางวัลเหรียญทอง

6. เด็กชายพิชญะ          ธนเศรษฐกร                      6/2         ได้รับรางวัลเหรียญทอง

7. เด็กหญิงณธรักษ์      หนูช่างสิงห์                       6/2       ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

8. เด็กชายสิรวิชญ์         แถมมั่น                            6/2         ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

9. เด็กหญิงปรียากรณ์   สิรยานนท์                        6/2         ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

10. เด็กชายอนันดา       เอกสุวรรณ                       5/2          ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

11.เด็กหญิงณัฐวดี      ศรีสหัส                               5/2         ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 
คนเก่งทั้งหมด »