Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

วิชาคณิตศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                                                             1. เด็กชายพาที   แพเจริญ    น้องพาที   นักเรียนชั้น ป.3/1

                                                             2. เด็กชายวิฑัญญู   อร่ามแสงจันทร์   น้องธันวา   นักเรียนชั้น ป.3/1

                                                             3. เด็กชายวัฒนณัฏฐ์  สุวรรณวุธ   น้องพู   นักเรียนชั้น ป.3/2

วิชาคณิตศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                                             4. เด็กหญิงอายะ  พ่วงทรัพย์    น้องอายะ  นักเรียนชั้น ป.5/3

                                                             5. เด็กหญิงกรวรินท์   ทาทอง   น้องพรีม   นักเรียนชั้น ป.6/2

                                                             6. เด็กชายพิชญะ   ธนเศรษฐกร  น้องเอส  นักเรียนชั้น ป.6/2

 


วิชาวิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                                                              1. เด็กชายพาที   แพเจริญ    น้องพาที   นักเรียนชั้น ป.3/1

                                                              2. เด็กชายปราชญ์   วัฒนสุทธิพงศ์   น้องปราชญ์   นักเรียนชั้น ป.3/2

                                                              3. เด็กชายทรงธรรม  จุฑาเกตุ   น้องกันดั้ม   นักเรียนชั้น ป.3/2

                                                              4. เด็กชายรชภัค   แทบประสิทธิ์    น้องเตเต   นักเรียนชั้น ป.3/2

วิชาวิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                                              5. เด็กชายอนันดา   เอกสุวรรณ     น้องดิว       นักเรียนชั้น ป.5/2

                                                              6. เด็กชายพิชญะ   ธนเศรษฐกร  น้องเอส  นักเรียนชั้น ป.6/2

                                           

 

คนเก่งทั้งหมด »