Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3
14 กุมภาพันธ์ (February) 2020

   รับประกาศนียบัตรนักเรียน ป.6

 

 

9.00 น. ผู้ต้องการเข้าพิธีชำระเงิน 300.-บาท ค่าใบประกาศฯ, ค่าเช่าชุดครุย (โรงเรียนจะให้ชุดครุยไปก่อนแล้วรับคืนเมื่อจบพิธี) มีบริษัทรับถ่ายรูปให้ฟรีคนละ 1 รูป

ย้อนดูปฏิทิน »