สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 Summer_21-24.jpg
   
บรรยากาศ  Summer camp  เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานและได้รับความรู้จากค่ายต่างๆ อาทิ เช่น กิจกรรมนันทนา ค่ายอังกฤษ  ค่ายศิลปะ  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายพลศึกษา ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ค่ายภาษาไทยค่ายห้องสมุด ค่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนวันศุกร์ช่วงเช้าจะเป็นการเรียนวิชาการตามชั้นเรียน (อังกฤษ,ไทย,คณิต)