สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 

ผลสัมฤทธิ์นักเรียน ป.6 สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ห้อง ชื่อเล่น ชื่อ - สกุล รร.ที่สอบได้ โปรแกรม รร.ที่สอบได้ลำดับที่ 2
6127 เตเต้  เด็กชายภูณัช จรัสเมตตาคุณ สาธิตปทุมวัน    
6207 เอย  เด็กหญิงอธิชา มาตรคำจันทร์ สาธิตปทุมวัน    
6221 อลิซ  เด็กหญิงวรณัน สรณารักษ์ สาธิตปทุมวัน    
6318 แอ๊นท์ เด็กหญิงลัฏฐิกา จอนขุน สาธิตปทุมวัน    
6101 เก็ต  เด็กชายบุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์ สามเสน Gifted  
6111 มิกกี้  เด็กชายกรณ์ กวีรัตเชวง สามเสน Gifted  
6227 น้ำเพชร เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย สุนทรพะลิน สามเสน Gifted  
6113 รินรดา  เด็กหญิงรินรดา ผโลประการ สามเสน EP สาธิตประสานมิตร
6115 เพิร์ธ  เด็กชายจิรภัทร จังคศิริ สามเสน EP  
6134 น้ำหนึ่ง เด็กชายธีร์ธวัช สิริภัทรวณิช สามเสน EP เซนคาเบรียล
6205 นัน  เด็กหญิงมนัสนันท์ ปิยวรเดช สามเสน EP  
6222 พีม  เด็กหญิงปาณิสรา พิทักษ์กิจนุกูร สามเสน EP  
6303 ขวัญจ้า  เด็กชายกิตติพิชญ์ นิมิตรเกียรติไกล สามเสน EP  
6102 อิงดาว  เด็กหญิงพลอยนภัส โกมลารชุน สามเสน   สาธิตสวนสุนันทาEP
6105 ปาร์ตี้  เด็กชายอินทัช มั่นคง สามเสน    
6208 มามิ  เด็กหญิงพิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์ สามเสน    
6219 พีพี  เด็กชายพีรณัฐ จันทร์วิเมลือง สามเสน    
6302 เฟมัส  เด็กชายกฤชฐิชาษ วุฒิพันธุ์ สามเสน    
6305 แม๊พ เด็กชายอังศุ  รุ้งรุจิเมฆ สามเสน    
6333 ปรี เด็กหญิงปรีชญา  ทองบุญล้อม สามเสน    
6210 อันอัน  เด็กหญิงวรวลัญช์ แซ่แต้ สามเสน    
6319 ป๋อ ป๋อ  เด็กชายพัสกร เลี่ยวปัญญา โยธินบูรณะ Gifted  
6321 ฟ้า  เด็กหญิงณัฐกฤติญา พึ่งพรพันธุ์ โยธินบูรณะ EP  
6323 ชีตาร์  เด็กชายพชรดนัย ท่าทราย โยธินบูรณะ EP  
6326 อิกคิว เด็กหญิงลักษณาพร ขำทอง โยธินบูรณะ EP  
6110 ทิกเกอร์  เด็กชายเมธาวีย์ สวนอุดมสุขใจ โยธินบูรณะ    
6126 อิม  เด็กหญิงต้องใจ สัตย์พันธ์ โยธินบูรณะ    
6212 เก็ท  เด็กชายพิชเยศ มุสิกะวัน โยธินบูรณะ    
6218 ปัณณ์  เด็กชายธีรวีร์ ปรีชาธร โยธินบูรณะ    
6316 แอนนา  เด็กหญิงนภัทร์ วิภาษา โยธินบูรณะ    
6317 พอร์ช  เด็กชายพิชญะ วงศ์ประยูรเวช โยธินบูรณะ    
6309 พาสต้า  เด็กชายนิติพัทธ์ วงษ์พินิจ หอวัง Gifted  
6203 แมมมอธ  เด็กชายพชรกร บุคคลประเสริฐ หอวัง IEP  
6308 อิน  เด็กหญิงณักษ์ลภัส ถนัดศีลธรรม หอวัง IEP  
6312 ภู  เด็กชายภูกิจ เจริญรื่น หอวัง IEP  
6118 ปันปัน เด็กชายคุณานนต์ วงศ์น้ำคำ หอวัง ดนตรี  
6124 ซูริ  เด็กหญิงกัลยวัญญ์ พันธุ์ดีกุล หอวัง ดนตรี  
6106 ปุญ  เด็กชายกิติพัฒน์ ปกินนกะ หอวัง   ราชวินิตบางเขน
6107 อุ้ม  เด็กหญิงเมธาพร พานิชกุล หอวัง   ราชวินิตบางเขน
6109 เคลี่  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พลเดชวิสัย หอวัง    
6136 ปัณ์ปัณณ์ เด็กชายปวริศร กาญจนมุสิก หอวัง   ราชวินิตบางเขน
6313 ป้อง  เด็กชายกฤษณพล ทวีวัฒน์ หอวัง    
6123 ปริม  เด็กหญิงภัสรวินท์ ตั้งศรีไพโรจน์ สตรีวิทยา Gifted  
6112 กร  เด็กชายสรดิษ เหล่าเรืองโรจน์ มศว ประสานมิตร    
6103 ฟ้าใส  เด็กหญิงกันตยา ศรีสหัส สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ   นวมินทร์ทราชินูทิศ
6108 ลูกปืน  เด็กชายปรัตถกร งามวัน สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ    
6327 มิ้น เด็กหญิงพริมา ผลาวะสุ สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ    
6226 ลูกชุบ เด็กชายทินพันธุ์ อัครตันติศักดิ์ สาธิตสวนสุนันทา GEP  
6322 เอิร์ธ  เด็กชายพิชญุตม์ ชัชธรานนท์ สาธิตสวนสุนันทา    
6121 นาย  เด็กชายพันธวัช นิลรำไพ ราชวินิตบางเขน EP  
6114 ต้นไผ่  เด็กชายธีร์จุฑา ตุ้นสกุล ราชวินิตบางเขน    
6225 ปราณ เด็กชายปารณ แสงน้ำเพชร ราชวินิตบางเขน    
6311 ปารีส  เด็กหญิงแพรไพลิน ยิ่งยวด ราชวินิตบางเขน    
6324 นามิ เด็กหญิงเบญญาภา  พ่วงนาคพันธุ์ สตรีนนทบุรี EP  
6220 โอปอล เด็กหญิงณิชชา น้ำจันทร์ สตรีนนทบุรี    
6325 บุ๋น  เด็กชายโภควินท์ จงมั่นเกษมสุข สตรีวิทยา 2    
6301 น้ำฟ้า  เด็กหญิงภัทรวดี วัจนสุนทร สตรีวิทยา2    
6213 ชมบุญ เด็กหญิงชมบุญ ประดิษฐ์ เขมะสิริอนุสรณ์    
6201 ตุลย์ เด็กชายตุลย์ บุณยรักษ์ สาธิต PIM    
6209 จันทร์เจ้า เด็กหญิงวิทวลา บุญประสพ สาธิต PIM    
6215 ยูริ  เด็กหญิงชณิสรา เชาวกุล สาธิต PIM    
6331 ธีร์ เด็กชายธรรม์ธีร์  นนทสุวรรณ สาธิต PIM    
6332 นาย เด็กชายพนา ปรีชาตั้งกิจ สาธิต PIM    
6104 ปูรณ์  เด็กชายปวีณ ศรีพิบูลพานิชย์ เซนคาเบรียล    
6204 เจ้นท์  เด็กชายกิตติ์ธร พิพัฒน์หิรัญกุล เซนคาเบรียล    
6310 ข้าวเจ้า เด็กชายศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล เซนคาเบรียล    
6131 มินนี่  เด็กหญิงปัณณภัสร์ เพิ่มพูนทวีชัย เซนฟรังเมืองทอง    
6315 มุก  เด็กหญิงพิชชานันท์ ฉายาประจักษ์กุล เตรียมพัฒนาการ    
6206 เจเจ  เด็กชายพิชช์ฌาณ พีระบูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
6329 แทน เด็กชายแทนคุณ  พิมพิสาร เทพศิรินทร์ นนทบุรี    
6307 ต้า  เด็กชายคณาธิป  ตันตินราศักดิ์ เบญจมราชานุสรณ์          
6202 ออมสิน เด็กหญิงวิญาดา สุขวัน ประชานิเวศน์    
6216 อชิ เด็กชายปุณยวีร์ หมื่นเมือง ประชานิเวศน์    
6223 เก้า  เด็กชายนันทวัฒน์ แฉ่งฉายา ประชานิเวศน์    
6122 พีท  เด็กชายภวิศ หงส์งามเจริญ ประชานิเวศน์    
6217 น้ำนนท์ เด็กชายมนธพันธ์ บุญญาพงษ์พันธ์ พรหมานุสรณ์    
6211 พลอยใส เด็กหญิงธนพธร แสงเพ็ชร พิชญศึกษา Gifted  
6306 อันดา  เด็กหญิงพลอยแสง โกศัลวัฒน์ โพธิสารพิทยากร   สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
6304 ชูมาน  เด็กหญิงชูมาน จีนุพงษ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย     
6228 แบงค์ เด็กชายกิตติมศักดิ์ บุญครอง เมืองพลพิทยาคม    
6214 กิ่งแก้ว เด็กหญิงภรดียามา  แจ้งอยู่ วัฒนาวิทยาลัย    
6314 ต้นน้ำ เด็กหญิงอมลรดา อารักษ์วานิช สาธิตธรรมศาสตร์