Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

ค่าpm 2.5 ที่โรงเรียนแสงโสม ทางเดินอาคาร1 เท่ากับ 26 ส่วนในห้องเรียน 23-24 (ปลอดภัย) เวลา 12.30 วันที่ 23 ม.ค. 62

โรงเรียนมีมาตรการป้องกันการรับมลพิษในอากาศดังนี้

1. งดเล่นกลางแจ้งตามตารางสอน โดยให้นักเรียนเล่นในห้องนุ่มนิ่ม หรือเล่นในห้องเรียนแทน ทุกห้องเรียนมีเครื่องกรองอากาศ

2. งดเข้าแถวกลางแจ้ง โดยเข้าแถวหน้าห้องเรียนหรือในห้องเรียนแทน

3. วิชาพลศึกษาซึ่งสอนโดยครูต่างชาติเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเรียนที่ลานในอาคารเรียนที่มีหลังคา

4. ท่านผู้ปกครองสามารถให้บุตรหลานใส่หน้ากากป้องกันมลพิษหรือหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนได้ โดยคุณครูจะช่วยประชาสัมพันธ์การใส่หน้ากาก และดูแลให้ค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »