Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

กิจกรรม "พ่อแม่อาสา"  ระดับชั้น ป.1/3  IEP

"เกี๊ยวโฮมเมด"

 

 

โรงเรียนแสงโสมจัดให้มี โครงการ "พ่อ – แม่อาสา" ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน – โรงเรียน  และนักเรียนยังได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน หรือได้ฝึกทักษะต่างๆที่หลากหลาย ตามสาขาอาชีพ หรือความถนัดของผู้ปกครอง  ในปีการศึกษานี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »