Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีแสงโสมเกมส์ (Sports Day)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 

เป็นการจัดแข่งขันกีฬาประจำปี เพื่อให้นักเรียนรู้จักสมัครสมานสามัคคีและรู้ว่าการเล่นกีฬา

ไม่ใช่ว่าต้องเอาแพ้เอาชนะ เราเล่นให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และก็ฝึกให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านข่าวอื่นๆ »