Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

โรงเรียนแสงโสม จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแด่นักเรียน และผู้ปกครอง  ที่นักเรียนจบการศึกษาระดับประถม โดยคุณครูโรงเรียนแสงโสมตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาการ และอบรมคุณธรรมให้นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ จนกระทั่งนักเรียนประสบความสำเร็จ  

ในปีการศึกษานี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารฉันทนา โรงเรียนแสงโสม

อ่านข่าวอื่นๆ »