Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

บรรยากาศ การนำเสนอ ด้านในอาคารฉันทนา

 

บรรยากาศ น้องๆ ทำกิจกรรม ด้านนอกอาคารฉันทนา

 

 

การแสดง English Show  ของนักเรียนชั้น ป.3

 

การแสดง English Show  ของนักเรียนชั้น ป.5-6

 

การแสดง ดนตรีไทย   ของนักเรียนประถม

 

 

การแสดง ดนตรีสากล   ของนักเรียนประถม

อ่านข่าวอื่นๆ »