Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

โรงเรียนแสงโสมได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการเกิดอัคคีภัย

และการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จึงจัดแผนฝึกซ้อมและอบรมป้องกันภัยเบื้องต้น 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงลาดยาวมาเป็นวิทยากร

 

โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยเบื้องต้น

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน

อ่านข่าวอื่นๆ »