Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

คนเก่งแห่ง รร.แสงโสม

ด.ช.วิชัย  กลั่นกล้า  น้องเดียร์  ป.6/1

สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนแสงโสม

โดยได้เข้าร่วมการสอบแข่งขัน

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาคณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

วิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัล

และเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติต่อไป

คนเก่งทั้งหมด »