Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

นักเรียนคนเก่งโรงเรียนแสงโสม

ได้สร้างชื่อเสียงให้ด้านวิชาการ

 โครงงานทอดสอบความสามารถวิชาการ

จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ

เด็กชายฉัตริน  เพชรประภาส น้องพีท ป.5/1

การทำคะแนน PRE –GIFTED & EP’53

ในประเภทคะแนนรวมระดับชั้น ป.5

ได้อันดับที่  1

เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2553

คนเก่งทั้งหมด »