Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

1. เด็กชายธีภพ   จรัสเมตตาคุณ    น้องตาต้า    นักเรียนชั้น ป.6/2 

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

2. เด็กหญิงฟ้าใส  แก้วก๊อ     น้องใจ๋ใจ๋     นักเรียนชั้น ป.3/3

ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ   ครั้งที่ 13  

ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร   เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม  2560

คนเก่งทั้งหมด »