Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ได้คะแนนผ่านเกณฑ์  การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

ระดับชั้น ป.4-6 ได้ 46 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ลำดับที่ 104 จากผู้เข้าแข่งขัน 1044  คน

เด็กชายสิรวิชญ์   แถมมั่น  (น้องนล)   นักเรียนชั้น ป.6/2

คนเก่งทั้งหมด »