Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 18  ประจำปี 2560

 

                    การสอบระดับชั้น ป.1 - 2

                    1. ด.ญ.รินรดา  ผโลประการ    น้องรินรดา   ป.2/1    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

                    2. ด.ช.กิตติพิชญ์  นิมิตรเกียรติไกล  น้องขวัญจ้า   ป.2/3      ได้รับรางวัลชมเชย

                    3. ด.ช.ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์    น้องปูน  อ.3/2 (อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น)    ได้รับรางวัลชมเชย

 

                   การสอบระดับชั้น ป.5 - 6

                   1. ด.ญ.กรวรินท์ ทาทอง   น้องพรีม  ป.6/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

                   2. ด.ช.พิชญะ  ธนเศรษฐกร   น้องเอส     ป.6/2   ได้รับรางวัลชมเชย

คนเก่งทั้งหมด »