29 มกราคม 2013

 

นิทรรศการโครงงาน อาคารฉันทนา 

           ห้อง /1    9.00 น. ห้อง /2   10.30 น.

ห้อง /3    13.00 น.

** ขอเชิญผู้ปกครองมาชมความสามารถของนักเรียนในการนำเสนอโครงงาน **

ย้อนดูปฏิทิน »