Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3
29 มกราคม (January) 2013

 

นิทรรศการโครงงาน อาคารฉันทนา 

           ห้อง /1    9.00 น. ห้อง /2   10.30 น.

ห้อง /3    13.00 น.

** ขอเชิญผู้ปกครองมาชมความสามารถของนักเรียนในการนำเสนอโครงงาน **

ย้อนดูปฏิทิน »