Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3
31 กรกฎาคม (July) 2018

Reading Show

ชั้นแรกเวลา 8.30 น.-9.30 น.

ชั้นที่สอง เวลา 13.3014.30 น

เชิญผู้ปกครองชมความสามารถของบุตรหลานค่ะ

ย้อนดูปฏิทิน »