Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3
25 กรกฎาคม (July) 2018

สอบกลางภาค  ** นร.ต้องชำระค่าเทอมก่อนสอบ**

(ผู้ปกครองดูกระดาษสอบของนร.ได้ตามวันที่จะแจ้งเท่านั้นไม่รับแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์)

ย้อนดูปฏิทิน »